link mua giấy note: - peachy station: https://www.instagram.com/peachy.station/ follow cee trên instagram: http://instagram.com/jc.bujo video được chỉnh sửa bằng Videoleap. nhạc trong video: ibrahim - bullet train fantasy (w/ luvbird) https://www.youtube.com/watch?v=pDf_xg1BdX8 - do not reup. - email jcscorner@hotmail.com nếu bạn muốn đặt câu hỏi. video này được @peachy.station tài trợ.

ceepeachy stationtake notestake notes with ceeplan with ceemildlinerstationery