១. សម្បថនិស្ស័យ ២. ពាក្យថាសង្សារចាស់​ ៣. មិនអាចទៅរួច ៤. ប្រុុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា​ ៥. កាកសំនល់ ៦. សង្សាបីថ្ងៃ ៧. ស្នេហ៍គ្មានអាយុ ៨. កំពង់សោមដួងចិត្ត ៩. បំភ្លេចអូនមិនបាន ១០.កំពង់សោមដួងចិត្ត ========================================= Artist : Che Trophy - Mustache Band ===================================================== Source©: https://goo.gl/oLgXi7 ===================================================== Copyright: I don’t own the song just like to share and help promote the song, I'm apologize to upload related to Original Song if you don't like your video available in my channel please let I know. I will delete immediately. Thank in Advance! ====================================================

សម្បថនិស្ស័យពាក្យថាសង្សារចាស់​មិនអាចទៅរួចប្រុុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា​កាកសំនល់សង្សាបីថ្ងៃស្នេហ៍គ្មានអាយុកំពង់សោមដួងចិត្តបំភ្លេចអូនមិនបាន